Sluiten

Gebruiksvoorwaarden

Klik hier om te printen

Artikel 1. Definities
HuurCoach.nl: een handelsnaam van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Landelijk Bureau Bemiddeling Huisvesting B.V. gevestigd te Nijmegen (KvK-nummer: 09168908);
Woningzoekende: de (rechts)persoon die zich middels een Zoekopdracht inschrijft op de website van HuurCoach.nl (www.HuurCoach.nl);
Verhuurder: de (rechts)persoon, eigenaar of beheerder, welke een woonruimte wenst te verhuren;
Zoekopdracht: de criteria welke de Woningzoekende op de website HuurCoach.nl ingeeft op basis waarvan HuurCoach.nl gaat zoeken
Mailinglijst: de lijst van e-mailadressen van Woningzoekenden;
Mailing: het overzicht van gevonden woningen die voldoen aan de Zoekopdracht welke HuurCoach.nl periodiek per e-mail verzendt;
Lidmaatschap: betaald Lidmaatschap van HuurCoach.nl, benodigd om te kunnen reageren op de gevonden woning(en);
Reacties: de Reacties van Woningzoekende(n) op een woning, welke rechtstreeks aan de Verhuurder worden doorgestuurd;
Misbruik: het versturen van e-mail aan HuurCoach.nl of Woningzoekenden waarmee de rechten of privacy van anderen (uiteindelijk) worden geschonden, zoals het versturen van ongevraagde commerciële informatie en spam, het doen van grievende of beledigende uitlatingen, inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten of het openbaar maken of verveelvoudigen van materiaal zonder toestemming;
 
Artikel 2
Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op de relatie tussen HuurCoach.nl en de Woningzoekende. De toepasselijkheid van andere gebruiksvoorwaarden dan de onderhavige is uitgesloten tenzij schriftelijk nadrukkelijk anders is overeengekomen.
 
Artikel 3
HuurCoach.nl werkt in opdracht van de Woningzoekende op basis van de ingestelde Zoekopdracht en functioneert enkel als zoekservice. HuurCoach.nl is nadrukkelijk niet betrokken bij de eventuele daadwerkelijke totstandkoming van (huur)overeenkomsten tussen Verhuurder en Woningzoekende. Om die reden kan HuurCoach.nl dan ook geen enkele controle uitoefenen op de kwaliteit, de veiligheid, de legaliteit en de juistheid van de gegevens.
 
Artikel 4
Woningzoekende begrijpt en accepteert dat het afsluiten van een Lidmaatschap niet per se betekent dat er ook daadwerkelijk woonruimte passend aan de Zoekopdracht gevonden wordt.
 
Artikel 5
HuurCoach.nl is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventueel (vermeende) geleden materiële en/of immateriële schade voortkomend uit (vermeende) gesloten overeenkomsten tussen Woningzoekende en Verhuurder. Als en voor zover een (Nederlandse) gerechtelijke instantie niettemin oordeelt dat HuurCoach.nl aansprakelijk is voor enige (gevolg)schade van de Woningzoekende c.q. de Verhuurder of een derde en gehouden is om de schade geheel of gedeeltelijk te vergoeden, wordt de hoogte van de schadevergoeding beperkt tot een bedrag van € 250,00.
 
Artikel 6
Aanmelden als Woningzoekende door het instellen van een Zoekopdracht op HuurCoach.nl is geheel gratis. Indien Woningzoekende op gevonden woningen wilt reageren is daarvoor een Lidmaatschap nodig. Hieraan zijn kosten verbonden. In het geval van een Lidmaatschap is er sprake van periodieke kosten. Tussentijdse beëindiging geeft geen recht op restitutie. Een Lidmaatschap wordt aangegaan voor de duur van een periode en kan ingaan op iedere gewenste dag van de maand. Tenzij één van de partijen de overeenkomst tijdig opzegt, wordt het Lidmaatschap steeds stilzwijgend verlengd voor de duur van een gelijke periode. Opzegging is steeds mogelijk tegen het einde van de geldende contractperiode. Bij opzegging dient een termijn van één dag in acht te worden genomen. Bij opzegging van een Lidmaatschap welke een langere contractperiode heeft dan 1 maand, bijvoorbeeld een kwartaal of jaar, is na het verstrijken van de eerste periode, opzegging per maand mogelijk. Ook hier dient een opzegtermijn van één dag in acht te worden genomen.
 
Artikel 7
De Woningzoekende die zich bij HuurCoach.nl heeft ingeschreven en zich door het plaatsen van een vinkje expliciet akkoord heeft verklaard met het ontvangen van speciaal geselecteerde aanbiedingen van HuurCoach.nl en derden, geeft hierdoor toestemming voor het versturen van (al dan niet in opdracht van anderen) commerciële boodschappen aan het e-mailadres van de Woningzoekende. De Woningzoekende kan zich hiervoor te allen tijde uitschrijven via de uitschrijflink in een dergelijke commerciële boodschap. De wijze waarop persoonsgegevens en het e-mailadres worden verwerkt, staat beschreven in het Privacystatement.
 
Artikel 8
Door inschrijving op de website HuurCoach.nl geeft HuurCoach de Woningzoekende expliciet toestemming voor gebruik van de ingezonden gegevens aan HuurCoach.nl voor marketingdoeleinden in de ruimste zin des woords.
 
Artikel 9
Voor betaling van het HuurCoach.nl Lidmaatschap maakt HuurCoach.nl ondermeer gebruik van betaling per automatische incasso. Dit is een betaalwijze waarbij de verkoper (HuurCoach.nl) van de koper (Woningzoekende) toestemming krijgt om geld van zijn rekening te incasseren. Aan de transactie zelf zijn voor de Woningzoekende geen kosten verbonden. Die kosten zijn voor rekening van HuurCoach.nl. CM.com handelt, namens HuurCoach.nl, de automatische incasso af. Dit betekent dat de Woningzoekende HuurCoach.nl machtigt om tot wederopzegging, via CM.com, het geld van uw rekening af te schrijven. Op uw rekeningafschrift wordt de naam van HuurCoach.nl vermeld.
 
Artikel 10
Als de transactie of het bedrag dat van de rekening van Woningzoekende wordt afgeschreven volgens Woningzoekende niet klopt, kan Woningzoekende hiertegen bezwaar maken bij HuurCoach.nl. HuurCoach.nl of de bank zal in een dergelijk geval het onterecht afgeschreven bedrag aan u terug storten. Bij onrechtmatig storneren (terugdraaien van de betaling), of indien het automatische incasseren van de rekening van Woningzoekende om een andere reden niet is gelukt, zal HuurCoach.nl Woningzoekende eenmalig een herinnering sturen. Bij het uitblijven van betaling binnen de genoemde termijn is Woningzoekende in verzuim in de nakoming van de betalingsverplichting en zal de vordering uit handen worden gegeven. Daarnaast vordert HuurCoach.nl dan incassokosten van Woningzoekende. De incassokosten bedragen ten minste € 40,00 en worden berekend volgens het Besluit vergoeding Buitengerechtelijke Incassokosten.
 
Artikel 11
Woningzoekende met een Lidmaatschap bij HuurCoach.nl kunnen een beroep doen op de wettelijke bedenktermijn van 14 werkdagen (herroepingsrecht). Indien de Woningzoekende in deze periode al daadwerkelijk gebruik heeft gemaakt (bedoeld als: gereageerd op woningaanbiedingen) van de betaalde dienstverlening van HuurCoach.nl dan is HuurCoach.nl gerechtigd om een redelijk bedrag voor de afgenomen dienstverlening in rekening te brengen. Dit bedrag is niet hoger dan het Lidmaatschapsgeld voor de periode van aangaan van het Lidmaatschap tot het moment van herroeping. De wettelijke bedenktijd gaat in bij het aangaan van een betaald Lidmaatschap. Een beroep op het herroepingsrecht dient binnen de wettelijke termijn te worden gedaan om effect te sorteren. De Woningzoekende doet een beroep op het herroepingsrecht bij voorkeur via het contactformulier op de site waarin de Woningzoekende op ondubbelzinnige wijze aangeeft gebruik te willen maken van het herroepingsrecht.
 
Artikel 12
Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. In geval van een geschil tussen HuurCoach.nl en Woningzoekende is de rechtbank te Arnhem bij uitsluiting bevoegd tot kennisneming van het geschil of, ter keuze van HuurCoach.nl, de rechtbank die anders bevoegd zou zijn van het geschil kennis te nemen, behoudens die gevallen waarin dwingend recht uitdrukkelijk anders bepaalt.
 
Artikel 13
HuurCoach.nl heeft het recht de voorwaarden te wijzigen en de gewijzigde voorwaarden op bestaande overeenkomsten van toepassing te verklaren, wijzigingen treden in werking dertig dagen na bekendmaking ervan aan Woningzoekende.
 
Sluiten
Sluiten

Privacy- en cookiebeleid Huurcoach.nl

Landelijk Bureau Bemiddeling Huisvesting BV (L.B.B.H. BV) is de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid handelend onder de naam Huurcoach.nl.

Voor elk sitebezoek, elke transactie of elke overeenkomst geldt onderstaand privacy- en cookiebeleid.

Verwerking persoonsgegevens

Wij respecteren de privacy van al onze klanten en dragen er zorg voor dat uw persoonlijke informatie vertrouwelijk wordt behandeld.

Allereerst worden uw persoonsgegevens door L.B.B.H. BV gebruikt voor de uitvoering van de diensten van L.B.B.H. BV. Daarbij gaat het onder andere om het opstellen van een profiel op Huurcoach.nl, het tonen van passend huurwoningaanbod, contact met klantenservice, etc. Voor betalingen die verband houden met het lidmaatschap van Huurcoach.nl worden de in dat kader relevante gegevens verzocht en verwerkt.

L.B.B.H. BV verwerkt uw persoonsgegevens verder voor adequate dienstverlening, uitvoering van overeenkomsten met u, relatiebeheer, het verbeteren van haar dienstverlening en het nakomen van wettelijke verplichtingen.

De standaard bewaartermijn voor persoonsgegevens van uitgeschreven profielen is 180 dagen. Er kunnen echter omstandigheden zijn waardoor er langere bewaartermijnen gelden. Zo geldt bijvoorbeeld voor profielen met een betaling een wettelijke verplichting om persoonsgegevens langer te bewaren.

Persoonsgegevens kunnen ook worden gebruikt voor het opsporen van (pogingen tot) onrechtmatige en/of strafbare gedragingen gericht tegen L.B.B.H. BV, haar klanten en/of medewerkers.

Om afhandeling van klachten en serviceverlening mogelijk te maken kan L.B.B.H. BV gegevens van u die daarvoor noodzakelijk zijn verstrekken aan partijen waar L.B.B.H. BV mee samenwerkt in het kader van klachtafhandeling en serviceverlening.

Derden

Betalingen op sites van L.B.B.H. BV verlopen via een betalingsprovider (CM.com). Hiervoor worden door de betalingsprovider persoonsgegevens verwerkt die benodigd zijn om de transactie uit te voeren. Deze persoonsgegevens kunnen door de betalingsprovider worden overgedragen aan gelieerde bedrijven, zoals bedrijven die auditors, juristen en financiële diensten aanbieden.

In het geval dat u reageert op een woning worden persoonsgegevens gedeeld met de verhuurder die de woning aanbiedt, zodat deze uw reactie kan beoordelen en contact met u kan opnemen.

In voorkomende gevallen kunnen persoonsgegevens worden gedeeld met een incassobureau (NDA Incasso) om uitvoering te geven aan een financiële verplichting die voortvloeit uit een overeenkomst.

Persoonsgegevens kunnen ook openbaar worden gemaakt voor zover dit wettelijk vereist is, bijvoorbeeld in het geval van een geldig verzoek van een toezichthoudende autoriteit. Verder worden persoonsgegevens niet met derden gedeeld zonder uw instemming. Mocht dat toch nodig of wenselijk zijn, dan zullen wij u om toestemming vragen voor doorzenden van uw gegevens aan andere bedrijven of instanties. Het intern verwerken van uw gegevens gebeurt door werknemers die door ons verplicht zijn tot geheimhouding en vertrouwelijkheid. Bij het doorgeven van uw gegevens aan derden zullen wij er alles aan doen om een gelijkwaardig beschermingsniveau te waarborgen, bijvoorbeeld door onze contractpartners geheimhoudingsverklaringen te laten ondertekenen in lijn met de inhoud van deze privacyverklaring.

Rechten van betrokkene

De privacywetgeving geeft u een aantal rechten. Wij informeren u daar graag over. U kunt uw rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via het contactformulier.

Recht van toegang en inzage:

U heeft het recht om op ieder moment gratis inzage te vragen van uw persoonsgegevens, en van het gebruik dat wij van uw persoonsgegevens maken.

Recht van verbetering, verwijdering en beperking:

U heeft steeds het recht om ons te vragen uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. U mag ook vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken. Wel is het belangrijk daarbij te beseffen dat bij een verzoek tot verwijdering van uw persoonsgegevens, bepaalde diensten en/of producten niet meer geleverd kunnen worden. Bovendien kunnen er omstandigheden zijn waarin het recht op verwijdering niet geldt.

Recht van bezwaar:

De privacywetgeving biedt u het recht van bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen. Daarnaast heeft u steeds het recht om u te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing; u hoeft daarvoor geen redenen aan te geven.

Recht van gegevensoverdracht:

U heeft het recht om Uw Persoonsgegevens in gangbare en leesbare vorm te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te dragen.

Recht van intrekking van uw toestemming:

Voor zover de verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, beschikt U over het recht om die toestemming in te trekken.

Recht om klacht in te dienen:

Wanneer u een klacht heeft over privacy schending, dan horen wij dat graag van u. Wij proberen dan zo snel en zo goed mogelijk met u tot een oplossing te komen. Neemt u bij ontevredenheid dan ook schriftelijk contact op via het contactformulier. Ook kunt u daarvoor terecht bij de nationale Autoriteit Persoonsgegevens.

Cookies

Waarom cookies? Cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat u ingelogd kunt blijven op een website of dat bijvoorbeeld uw locatie- en taalinstellingen worden onthouden. Daarnaast houden ze bij het online winkelen uw digitale winkelwagentje bij. Ook kunnen websitehouders dankzij cookies zien hoe vaak hun sites - en welke pagina's - door bezoekers worden bekeken. Sommige cookies maken het mogelijk om je surfgedrag te volgen. Zo kunnen sites en adverteerders mogelijk iets zeggen over je voorkeuren, waardoor ze relevantere advertenties kunnen laten zien.

Belangrijk om te weten: Het gebruik van cookies is veilig. E-mail en telemarketing acties zijn niet het gevolg van cookies. Cookies slaan namelijk uw e-mailadres of telefoonnummer niet op.

Zowel Huurcoach.nl als andere partijen kunnen cookies plaatsen.

Onderaan dit privacy- en cookiebeleid is een overzicht toegevoegd waarin de gebruikte cookies worden opgesomd, Wie de cookie plaatst (Huurcoach.nl of een derde), het doel van de desbetreffende cookie, de bewaartermijn en de gevolgen van het niet accepteren van de desbetreffende cookie.

Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina's van deze website en/of Flash-applicaties wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. Wij gebruiken cookies om het inloggen op onze website te vergemakkelijken en uw instellingen en voorkeuren te onthouden. U kunt deze cookies uitzetten via uw browser maar dit kan het functioneren van onze website negatief beïnvloeden.

Wij plaatsen verder cookies op uw computer om te voorkomen dat u een bepaalde advertentie te vaak te zien krijgt en om het aantal keren dat een advertentie wordt weergegeven te registreren.

Met uw toestemming plaatsen onze adverteerders "tracking cookies" op uw computer. Deze cookies gebruiken zij om bij te houden welke pagina's u bezoekt, om zo een profiel op te bouwen van uw online gedrag. Dit profiel wordt mede opgebouwd op basis van vergelijkbare informatie die zij van uw bezoek aan andere websites krijgen waarop zij adverteren. Dit profiel wordt niet gekoppeld aan uw naam, adres, e-mailadres en dergelijke zoals bij ons bekend, maar alleen om advertenties af te stemmen op uw profiel zodat deze zo veel mogelijk relevant voor u zijn.

De cookies die door adverteerders worden geplaatst om uw surfgedrag te volgen kunnen worden uitgezet via www.youronlinechoices.com/nl/uw-advertentie-voorkeuren of www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp. Na het uitschakelen van deze cookies blijft u overigens wel advertenties zien, deze zijn echter niet meer op uw interesses afgestemd.

Via deze website kunnen cookies worden geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de "Analytics"-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers Huurcoach.nl gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

Daarnaast ondersteunen wij Display Advertising via Google Analytics en maken hiervoor gebruik van: Remarketing met Google Analytics, Vertoningsrapportages voor het Google Display Netwerk, Integraties van het DoubleClick Platform en Rapporten voor demografische en interessecategorieën van Google Analytics.

Hiervan wordt gebruik gemaakt om te adverteren op internet via derden (incl. Google) en deze advertenties beter af te stemmen op de bezoekers. Huurcoach.nl en onze adverteerders (incl. Google) gebruiken first-party cookies (zoals de Google Analytics cookie) en third-party cookies (zoals de DoubleClick cookie) gezamenlijk om advertenties te optimaliseren en te tonen gebaseerd op iemands bezoeken aan Huurcoach.nl in het verleden. Daarnaast gebruiken Website en adverteerders (incl. Google) first-party en third-party cookies gezamenlijk voor rapportages over advertentieweergaven en advertentiediensten in relatie tot bezoeken aan Huurcoach.nl.

Via www.google.com/settings/ads kunt u zich afmelden voor Google Analytics voor Display Advertising en Google Display Network advertenties aanpassen.

Rapporten voor demografische en interessecategorieën van Google Analytics worden door Website gebruikt om beter inzicht te krijgen in de doelgroepen van Huurcoach.nl zodat site en advertenties hiervoor geoptimaliseerd kunnen worden.

Meer informatie over hoe Google gegevens gebruikt vindt u hier: policies.google.com/privacy

De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Zoals beschreven in de Privacy Shield-certificering van Google, voldoet ze aan het EU-US Privacy Shield-principe en het Swiss-US Privacy Shield-principe, zoals uiteengezet door het Amerikaanse ministerie van Handel met betrekking tot het verzamelen, gebruiken en bewaren van persoonlijke gegevens uit landen in de Europese Unie en Zwitserland. Google (waaronder Google LLC en zijn volledige Amerikaanse dochtermaatschappijen) heeft verklaard dat het bedrijf zich houdt aan de Privacy Shield-principes. Google blijft verantwoordelijk voor uw persoonlijke gegevens die volgens het overdrachtsprincipe worden gedeeld met derden voor externe verwerking in opdracht van Google.

Als u een vraag heeft over de privacy procedures van Google in verband met hun Privacy Shield-certificering, kunt u contact met Google opnemen via support.google.com/policies/troubleshooter/7575787?hl=nl. Google is onderworpen aan de onderzoeks- en handhavingsbevoegdheden van de Amerikaanse Federal Trade Commission (FTC). U kunt ook een klacht indienen bij uw lokale instantie voor gegevensbescherming, zodat Google met die instantie kan werken om het probleem op te lossen.

Deze site maakt gebruik van Google Universal Analytics code die gegevensverzameling ondersteunt zonder browser cookies, Dit betekent dat er gegevens kunnen worden verzameld, zelfs als cookies worden gewist of uitgeschakeld.

Indien u niet door Google Analytics getracked wilt worden, kunt u zich via installatie van het Google Analytics Opt-out Browser Add-on tools.google.com/dlpage/gaoptout afmelden.

Hoewel u als bezoeker van de site deze nog steeds kunt bezoeken is het echter mogelijk dat als cookies niet worden geaccepteerd, bepaalde diensten of elementen van de site niet optimaal functioneren. Het niet accepteren van cookies beperkt het gebruik van onze site en diensten.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Vragen?

U heeft het recht om te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van uw gegevens. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u vragen om u adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dient u een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. Cookies kunt u alleen zelf verwijderen, aangezien deze op uw computer opgeslagen zijn. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw browser.

Als u wenst te reageren op ons privacy- en cookiebeleid of als u vindt dat onze site of ons handelen hiermee niet in overeenstemming is, vragen we u eveneens contact met ons op te nemen.

Voor bovengenoemde verzoeken, vragen, klachten of reacties kunt u contact opnemen met Huurcoach.nl, Afdeling Privacy, Kerkenbos 1057c, 6546 BB Nijmegen.

Onze Functionaris voor Gegevensbescherming is bereikbaar via het contactformulier en per post via bovenstaand adres (t.a.v. Privacy Officer)

Cookie overzicht

Welke partij plaatst de cookie? Wat is het doel van het plaatsen van de cookies? Hoe lang blijven de cookies geplaatst? Wat is het gevolg voor u indien de cookies niet worden geaccepteerd? Wordt de data gedeeld met derde partijen?
Huurcoach.nl Technische werking van de site mogelijk maken Gedurende de sessie Website werkt niet naar behoren nee
Huurcoach.nl Bijhouden van de herkomst van de bezoeker 10 jaar Geen koppeling mogelijk met specifieke kortingsacties op internet nee
Huurcoach.nl Inloggegevens om bij terugkeer automatisch in te loggen 3 maanden Inloggegevens wordt niet onthouden en moet elke keer opnieuw ingevoerd worden nee
Google (Analytics) Er worden cookies geplaatst om een beter inzicht te krijgen in het gedrag van de bezoeker aan deze website. Hiermee wordt vervolgens de gebruikerservaring op deze website en op andere door deze website gebruikte kanalen verbeterd. sessie - maximaal 2 jaar Uw anonieme data wordt niet meer meegenomen bij het verbeteren van de gebruikerservaring op deze website en op andere door deze website gebruikte kanalen. ja
Doubleclick.net (Google AdWords) Er worden cookies geplaatst om een beter inzicht te krijgen in het effect van advertenties via Google en het Google Display Netwerk. 2 jaar Uw anonieme data wordt niet meer meegenomen bij het optimaliseren van advertenties via Google en het Google Display Netwerk. Hierdoor kunnen advertenties niet meer worden aangepast aan uw specifieke behoefte en krijgt u wellicht overbodig advertenties van deze site te zien. ja
Tradetracker,Daisycon,Zanox(M4N) Meten van conversie. Deze informatie wordt gebruikt om af te rekenen met advertentiepartner en registreren spaarpunten klant. 30 dagen Uw conversiegegevens worden niet langer teruggekoppeld aan de advertentiepartner. Indien u gebruik maakt van externe spaarprogramma's worden verdiende punten hiervoor niet geregistreerd. ja

Wijzigingen Privacy-en cookiebeleid

L.B.B.H BV behoudt zich het recht voor haar privacy- en cookiebeleid van tijd tot tijd te updaten en te herzien ter aanpassing aan wettelijke en andere ontwikkelingen. U dient dit Privacy- en cookiebeleid dan ook regelmatig te raadplegen, zodat u op de hoogte bent van wijzigingen.

Sluiten
Inloggen

Aanmelden

HuurCoach.nl - razendsnel een huurwoning

Vul onderstaande gegevens in om zelf een Zoekopdracht aan te melden.

U maakt hiermee een "Mijn HuurCoach"-account aan en wij gaan ook voor ú op zoek.

  • Dagelijks nieuw aanbod
  • Updates via e-mail
  • Ook in úw regio
Vul plaatsnaam in:
Bijvoorbeeld: Amsterdam
Soort woning:
Tot (p/mnd):
Per wanneer:
E-mailadres:
Aanmelden »

Door aanmelding gaat u akkoord met de Gebruiksvoorwaarden en het Privacy- en cookiebeleid.